3/31/2014

AHA> De SP: zo eurofiel als maar kan 
Roemer houdt van de EU en van nieuwkomers.  © Apdency / Wikimedia Commons


Wat wil de SP nu eigenlijk? 
Het antwoord is even helder als wellicht verrassend: de SP wil meer EU waar het haar stokpaardjes betreft. 

De SP is kritisch waar het de EU betreft als het gaat om zaken die de vrije handel bevorderen (en dus de welvaart verhogen), en wil meer EU-bemoeienis als dat de socialistische agenda bevordert.

Wat selectief rondsurfen op de SP-website levert veel inzichten op. "Daarom pleiten we als SP voor Europese asielcentra die een nette behandeling van het asielverzoek moeten garanderen" (Dennis de Jong, Europarlementariër). De SP wil dat de EU meer geld vrijmaakt voor asielzoekers uit de derde wereld, iedereen moet eigenlijk van harte welkom geheten worden, op uw en mijn kosten uiteraard. De socialisten omschrijven het alsvolgt: "Surveillances op de Middellandse Zee moeten gericht zijn op minder doden bij de oversteek van vluchtelingen uit Afrika. Daarbij moet het recht op asiel aanvragen gegarandeerd blijven."
Uiteraard past toetreding van Turkije tot de EU bij dat beleid: "De SP heeft geen principiële bezwaren tegen een mogelijke toetreding van Turkije tot de EU." De buitengrenzen verleggen zodat ook Iran, Irak en Syrië, Georgië en Armenië aan de grenzen van de EU liggen zal ongetwijfeld tot nog veel meer asielzoekers leiden, maar dat is de SP geen enkel probleem.

Daar waar de EU zegt te strijden tegen kartelvorming, daar is ze zelf bezig een groot kartel van landen te vormen. Juist belastingconcurrentie tussen landen maakt dat overheidsbestedingen nog enigszins onder controle gehouden kunnen worden. De SP is daar uiteraard tegen, en wenst dat de EU meer kartelafspraken maakt.

"Om Europa socialer te maken moet er meer gedaan worden om de belastingconcurrentie tussen lidstaten tegen te gaan. De vrijheid van de financiële sector moet drastisch worden ingeperkt. Economische coördinatie is nodig om welvaartverschillen tussen lidstaten, die o.a. leiden tot schadelijke arbeidsmigratie, te verminderen. Door het afspreken van ambitieuze minimumnormen maken we de EU socialer, veiliger en duurzamer."

Met andere woorden: Nederland moet armer worden volgens de SP, want die 'economische coördinatie' komt er natuurlijk op neer dat wij mogen betalen voor de armere landen. Het inperken van de vrijheid van de financiële sector zal met gejuich ontvangen worden in Zwitserland, voor de Europese economie is het een enorme klap.
Ook de zo toegejuichde ambitieuze minimumnormen zullen er slechts voor zorgen dat er nog meer productie en economische activiteit naar landen buiten de EU verplaatst zal worden. Hoewel de SP de eerste zal zijn om te pleiten voor hogere uitkeringen voor alle werklozen die dit tot gevolg zal hebben is het niet anders dan economische harakiri dat men hier voorstelt.
"Er komt een EU-minimum voor de vennootschapsbelasting." Oftewel: kartelvorming en meer macht voor de EU, die moet immers dat minimum bepalen. De Zwitsers en Noren zullen hier blij mee zijn. Staatsingrijpen en socialisten zijn twee handen op één buik. Dat dit ingrijpen, zeker op Europees niveau, zelden tot resultaat leidt, en vrijwel altijd tot onverwachte bijwerkingen mag de pret niet drukken.
"Brussel kan bijvoorbeeld telefoontarieven alleen omlaag krijgen als het een maximumtarief oplegt." Oftewel: meer staatsingrijpen in de markt. Dat de markt via bijvoorbeeld Skype en Whatsapp al heeft gezorgd voor lage tarieven, och, daar zul je ze bij de SP niet over horen.

Ook voor klimaatbeleid moet je bij de SP zijn. "Het is belangrijk om gezamenlijk tot Europese afspraken te komen over minder vervuiling en meer bescherming van onszelf en onze leefomgeving. De CO2-uitstoot moet in de gehele Unie in 2020 met op zijn minst 30 procent omlaag zijn gebracht."

Nog meer maakbaarheid, in dit geval omtrent het klimaat. En dat terwijl de rest van de wereld steeds meer vraagtekens zet bij de noodzaak van CO2-reductie. Minder uitstoot betekent simpelweg minder economische activiteit, en derhalve meer armoede. De Duitsers zijn er inmiddels achter dan hun in eerste instantie veelgeprezen 'energiewende' leidt tot onbetaalbare en onbetrouwbare energievoorziening. Dit zelfde beleid in heel Europa invoeren is wederom een vorm van collectieve zelfmoord.

Minder EU? Niet als het aan de SP ligt.

"Ook komen er tariefmuren voor (niet-Europese) producten die afwijken van onze (Europese) milieu en dierenwelzijneisen." Dit is nu het beruchte 'je terugtrekken achter de dijken', maar dan in Europees verband. Wil je de derde wereld helpen, dan moet je juist de grenzen openstellen. Dat kan Nederland prima doen, maar dan moeten we dus uit de EU.

De bureaucratie is bij de SP ook in goede handen. "Eén en dezelfde taal spreken in het Europees Parlement zou nadelig zijn voor mensen die die taal (Engels) niet goed beheersen. Daarom is het van belang dat in de Europese instellingen alle talen gesproken kunnen worden."
Kortom: het grote circus van vertalers en tolken mag wat de SP betreft gewoon blijven doordraaien. Voor iedere functie in de wereld worden functie-eisen gesteld. Is het niet veel eenvoudiger om van EU-parlementariërs de eis te stellen dat ze minimaal één moderne taal beheersen, zodat we met Frans, Duits en Engels uit de voeten kunnen?
De maakbaarheid houdt ook niet op. Daar waar de SP kansen ziet op belastingverhoging zullen ze die in Europees verband proberen te grijpen. "Schaf de belastingvrijstelling af die concurrentievoordelen aan luchtverkeer geeft. Nederland moedigt alle EU-leden aan een eerlijke milieuheffing naar rato van de vliegafstand in te voeren en prijsconcurrentie tussen luchthavens tegen te gaan." Vliegen moet duurder worden volgens de SP. Uw weekendje Barcelona met Ryanair of Easyjet kunt u wel vergeten.

"Het ov verdient juist overheidsinvesteringen." En de geldkraan voor het OV moet nog verder open. Dat het OV geen oplossing biedt vanwege haar inherente inflexibiliteit, och, als je slechts tussen Den Haag, Straatsburg en Brussel pendelt zal je dat niet al te veel merken wellicht. En nee, daar houdt het allemaal niet mee op natuurlijk.
"Zo zou het volgens de SP goed zijn als er een Europees minimumloon zou gelden." Nog meer werk voor de EU-ambtenaren. En nog meer werkloosheid in de unie. En nog minder kansen voor de arme lidstaten om zich op te werken. Dit soort voorstellen leidt uiteindelijk slechts tot een bestendiging van de miljardentransfers van Nederland naar de zuidelijke lidstaten. Maar dat lijkt dan ook exact de bedoeling te zijn van de socialisten.
"Ook dienen armere lidstaten actief geholpen te worden met het verhogen van hun sociale peil." Lieve Nederlander, trekt u nog even de portemonnee?

Zo af en toe krijgt Nederland ook Europese subsidies. Natuurlijk moet dat hele Europese subsidie-circuit woren afgeschaft, maar de SP ziet dat net even anders. "Het geld uit EU-fondsen dat bedoeld is structurele aanpassingen van de economie moet alleen gaan naar die lidstaten die echt in een achterstandpositie verkeren."

Die paar voordeeltjes die Nederland van de EU heeft moeten we volgens de SP ook inleveren. Betalen mogen we, ontvangen is uit den boze. De EU moet volgens de SP wel "consumentenreclame voor medische producten verbieden." Een weloverwogen keuze maken welke rollator u het liefste aanschaft? Niks daarvan! Een reclameverbod staat uiteraard haaks op de vrijheid van meningsuiting, maar daar zullen de socialisten niet zo mee zitten.Niet gek dat de tijdschriftenbranche in zwaar weer zit, er mag al niet meer geadverteerd worden voor tabak en alcohol, een advertentie voor een aspirientje is er straks ook al niet meer bij. Hebben we daar dan de EU voor nodig?

Het klimaatbeleid van de EU kan dus op warme steun van de SP rekenen. Maar andere milieu-problemen moeten volgens de SP ook Europees worden aangepakt. "De SP steunt alle internationale verdragen en Europese regels die de lat op het gebied van duurzaamheid en milieu hoger leggen."

"De SP is voor een cross-bordertax ("afrekenen aan de grens") op milieuvervuilende producten." Meer regels, meer belastingen. Zo kennen we de socialisten weer. Met Eurokritisch heeft het natuurlijk niets te maken. Met het zwaarder belasten en reguleren van ondernemers des te meer.

Ook op andere gebieden wil de SP meer Europese bemoeizucht. "De SP is voor aanscherping van Europese eisen aan de emissies (geluid, uitlaatgassen) van motorvoertuigen (inclusief brommers/scooters), stationaire toestellen en consumentenapparaten."
En natuurlijk wil de SP ook tolheffing. Hoe de Nederlandse consument, laat staan de transportsector beter wordt van duurder transport is een raadsel, waarom de EU daarover moet beslissen al helemaal. Maar toch: "De SP is voorstander van de invoering van een Nederlandse MAUT, kilometerbeprijzing voor vrachtwagens, naar het voorbeeld van Duitsland."

Meer regeltjes? Ja, daarvoor zit je bij de SP wel aan het goede adres: "Er komt gericht beleid om door Europese en Nederlandse regelgeving, normen en investeringen in R&D de invoering van adaptieve cruisecontrol systemen te versnellen." En een beetje sneller rijden, daarvoor moet je ook al niet bij de SP zijn: "Bij het snelheidsbeleid voor de autowegen wordt het accent verlegd van verhoging van de maximumsnelheid naar verhoging van de gelijkmatigheid van de snelheid."
En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

De SP weet zich goed te profileren als het eurokritische geluid op links. Bij nadere bestudering van het programma en de website kun je slechts concluderen dat de SP niet zozeer tegen de EU als zodanig is, maar er het liefst één grote communistische heilstaat van wil maken. Dat dit ten koste gaat van Nederland en de Nederlanders verzwijgt men liever. Met de SP wordt de Europese commissie geen strobreed in de weg gelegd om tot nog meer éénwording te komen. Critici van de EU hebben bij de SP weinig tot niets te zoeken.

Al was het maar omdat men bij de SP nog steeds in dit sprookje gelooft: "De Europese Unie brengt ons al ruim 50 jaar vrede en welvaart." Die welvaart danken we aan de mensen die in een vrije markt werken, daar had de EU weinig mee van doen. Ook de Zwitsers en Noren zijn meer dan welvarend geworden, volledig buiten de EU. En die vrede? Zullen we daar de NAVO voor bedanken?
De écht grote stappen die gemaakt moeten worden als we de Nederlandse welvaart willen behouden, uittreden uit de unie en het afschaffen van de euro, daar hoor je de SP niet over.

De conclusie van dit alles is dat een stem op de SP niet meer of minder is dan een stem voor méér Europese bemoeienis, méér transfers van Nederlands geld naar arme landen, en méér regelgeving op Europees niveau. 

Er is voor weldenkende mensen dan ook geen enkele reden om voor de SP te kiezen bij de aankomende Europese verkiezingen.

En overigen, TEGEN de EU zijn maar wel op D66 stemmen???
Wie zoveel schizofrenie nog snapt mag het zeggen.


Want als men dan massaal op de verkeerde partijen heeft gestemd komt daarna weer een volgende financiële aderlating als dankjewel naar ons toe.

Het Europees project dreigt echt een nachtmerrie te worden!


EU NEE! Plak de proteststicker op je autokenteken.


Blijf niet passief aan de zijlijn staan; plak, om te beginnen, de Nederlandse vlag op uw kenteken!
  
 
Alle beetjes helpen!  Toon uw onvrede!

Uw onvrede
1: Uw nummerplaat 
 
Uw onvrede
2: Schoonmaken 
 
Uw onvrede
3: Sticker plakken 
 
Uw onvrede
4: Trotse Nederlander! 

 

3/29/2014

Toch financieel aansprakelijk voor eventuele schade bij schaliegaswinning!

Het Britse bedrijf Cuadrilla stelt zich toch financieel aansprakelijk voor eventuele schade bij schaliegaswinning. 

Gisteren meldde Milieudefensie het tegendeel.

 
Uit de zogeheten Parent Company Guarantee blijkt dat Cuadrilla Resources Limited wel degelijk verantwoordelijk is voor eventuele schade als deze wordt veroorzaakt door het Nederlandse dochterbedrijf Brabant Resources BV met de winning van schaliegas. Donderdag meldde Milieudefensie op basis van documenten, opgevraagd via een WOB-verzoek, dat minister Kamp (EZ) daarvoor geen garantie heeft. De milieuorganisatie eistte dat Kamp de vergunningen moest intrekken

Hierop heeft het ministerie van Economische Zaken laten weten dat er wel degelijk een document bestaat waarin afspraken zijn vastgelegd over financiële aansprakelijkheid van Cuadrilla
Het bewuste document staat sinds donderdagavond op de website van het Britse energiebedrijf. Een woordvoerder van het ministerie kan niet verklaren waarom het document ontbrak op de documentenlijst die Milieudefensie eerder via de WOB ter inzage heeft gekregen. 

De financiële garantstelling geldt echter alleen voor het dochterbedrijf van Cuadrilla dat in Brabant gaat boren, en niet voor geplande boringen in de Noordoostpolder. “Dat er blijkbaar toch afspraken zijn gemaakt is goed om te weten”, aldus Milieudefensie. “Vooral voor omwonenden, die zich al langer afvragen of zij straks, net als de Groningers, in onzekerheid verkeren zodra er in hun omgeving risicovolle schaliegasboringen plaats zullen vinden.”


Het verontrust Milieudefensie dat je eerst naar de media moet stappen voordat het ministerie of Cuadrilla dit soort belangrijke informatie prijs geeft. 

“Dit is tekenend voor de laconieke houding en onzorgvuldige manier van werken van minister Kamp op dit dossier. 
De zorgen bij de bevolking zijn groot. Vorig jaar al werden over de aansprakelijkheid van Cuadrilla zelfs Kamervragen gesteld naar aanleiding van onderzoek van Milieudefensie.”


BRUSSEL- Vredesactivisten richten ‘bloedbad’ aan bij Europese wapenconferentie

BRUSSEL – Een drietal vredesactivisten heeft afgelopen donderdag de toegang tot de wapenconferentie EDA in Brussel een ‘bloederig’ aanzien gegeven.
Europese defensiemedewerkers en directeuren van wapenbedrijven keken donderdagochtend vreemd op bij het gadeslaan van het tafereel voor de ingang van de Albert Hall in Brussel. Drie als zakenlieden verklede actievoerders, behorend tot de organisatie Vredesactie, zaten hinderlijk in de weg op de stoep in een plas van rode verf terwijl ze stoïcijns de Financial Times aan het lezen waren.

Met de nodige moeite wisten de deelnemers aan de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensieagentschap (EDA), met dit jaar European Defence Matters als slogan, zich een weg naar binnen te banen, verfsporen achterlatend op de loper die daardoor nog roder werd. Agenten hadden nogal wat moeite de actievoerders te verwijderen, waarna personeel van de Albert Hall met gezwinde spoed het eigen stoepje schoonveegde.

Met de actie protesteren ze tegen de buitensporige invloed van de Europese wapenbedrijven op het Europees veiligheidsbeleid. CEO’s van dit soort bedrijven krijgen op de conferentie een podium om hun verlanglijstjes aan de EU over te maken. “De wapenindustrie bepaalt waar de EU haar middelen aan spendeert”, meldt Tom Cox van Vredesactie. “Voor de wapenindustrie zijn gewapende conflicten wereldwijd een bron van inkomsten. Met rode verf maken we het bloedvergieten zichtbaar waarmee de wapenindustrie winst maakt.”

Toekomstige investeringen in de ontwikkeling van wapentechnologie stonden centraal op de tweedaagse conferentie European Defence Matters. Drie van de vijf panelleden in een discussie over dit thema waren bedrijfsleiders uit de Europese defensie-industrie. 

“De wapenindustrie wil in de eerste plaats winst maken. […] Het is dan ook bijzonder zorgwekkend dat wapenbedrijven de voornaamste plek innemen aan tafel als het gaat over de gewenste investeringen in nieuwe wapentechnologie”, aldus Cox.

In 2 woorden: afleiding en misleiding: VERMISTE MALAYSIAN AIRLINES IS NEP

– DE NWO AGENDA DRAAIT OP VOLLE TOEREN!

Covenant der Illuminati
“Wij zullen een geldsysteem implementeren waardoor ze voor altijd gevangen zullen zijn samen met hun kinderen in schulden en lasten.
Als ze samen gaan werken zullen wij ze beschuldigen van misdaden en de wereld een ander verhaal vertellen want wij bezitten de media.
Wij zullen de media gebruiken als controle over de informatievoorziening en hun sentiment op onze manier.
Als ze zich tegen ons verzetten zullen wij ze vertrappen als insecten want ze zijn minder dan dat. Ze kunnen niks ondernemen want ze hebben geen wapens.

Dat een vliegtuig zomaar, verdwenen is en niet eens weten waar, is ver gezocht met de huidige technieken.
Alles kunnen zij vinden via satelliet en via geheime dienst zij hebben middelen ervoor.


Zolang de mensen maar bezig blijven met dingen die nergens over gaan. En dat is iedere keer weer. Ze gebruiken talloze theorieën waar iedereen zich dan mee bezig gaat houden. Maar de geplande NWO werkzaamheden en de al dan niet occulte bedoelingen die laten ze altijd buiten beschouwing.
Whoever controls the media, controls the mind.’ 
Jim Morrison

   Weet je nog al die andere samenzweringen
zoals de  9/11 leugen, waarin je je vrienden en familie informeerde over de false flag, waar ze natuurlijk weinig mee deden? Dat is nu weer hetzelfde met de leugens rondom dat vermiste vliegtuig. 

Ze vertellen je nu dat het een kaping is, maar zoals we al zo vaak hebben gezegd moet je naar de feiten, beelden en numerologie kijken. Zo zie je dat ze een boodschap de wereld insturen die eigenlijk helemaal niet over terrorisme gaat! 
Ja, het terrorisme van de verborgen krachten achter het wereldtoneel


Ze willen inwerken op je onderbewuste, en dat doen ze al duizenden jaren.   
Terwijl er zich in materie gebeurtenissen afspelen die iedereen bezig houden en er chaos is, worden wij in energie (en geest) leeg geroofd.  Het doel hiervan is zoveel mogelijk mensen in mind/geest en ziel-controle te krijgen en te houden (zodat je een marionet wordt in het wezenloze slavenplan).
 
Zijn de mensen serieus aan het wachten op de media om hen te verlossen van deze slavernij waarin zij gevangen worden gehouden? 
Zijn de mensen echt aan het wachten dat de gevestigde media deze mysterie heeft opgelost? 
Een gevestigde media die de leugen van  o.a. 9/11 niet wilt oplossen? 

Weer wat opvallende feiten langs elkaar gezet. 
Israël bezit een exacte kopie als de MH370 dat is verdwenen. Volgens verschillende ‘plane spotters’, zo schrijft Bollyn op zijn website, staat er een exacte kopie van de vermiste Boeing 777 van Malaysia Airlines in een hangar op de Ben Gurion-luchthaven van Tel-Aviv in Israël. 
Het toestel staat daar sinds november vorig jaar, volgens planespotters.net, en is eigendom van het Amerikaanse bedrijf GA Telesis. Het vliegtuig is sindsdien niet meer gezien door vliegtuigspotters.  

  
Israel Caught Housing 'Identical Twin of Flight 370' In Tel Aviv! 

Wanneer trekken mensen een lijn? Wanneer toch? 
Mensen willen geen deel uitmaken van de New World Order, maar hangen toch al hun hoop aan het oordeel dat de zionistisch gecontroleerde Illuminatie massa-media voor hen vormt. De vraag is eigenlijk heb  je echt de controle over je eigen leven en over je eigen lot?  


Mocht je toch lekker in de schijnwerkelijkheid willen blijven leven, bedrogen, en tot het einde der tijden in het levensrad gehouden worden? LEES DAN NIET VERDER! Stop met het volgen van de Zionistisch gecontroleerde Illuminati Massa-Media, die je rechtstreeks het konijnenhol richting de New World Order opstuurt.

Om maar met de deur in huis te vallen volgen hier de drie veronderstelde hoofddoelen van de Nieuwe Wereld Orde:

- één wereldreligie
- het ‘reduceren’ van de wereldbevolking tot een beheersbare 500 miljoen.
- De mensheid manipuleren tot op  zielniveau.
Om dat te bereiken gebruiken ze voor ons onbekende maar zeer krachtige mind-control technieken als bijvoorbeeld HAARP, Chemtrails, RFID Chips, subliminale boodschappen en manipulatie van voedsel, drinkwater en stroom. Zielenstelen, Morgellons Disease, Vaccinaties etcetera etcetera etcetera.


Je bent weer getuige geweest van magie die de illuminati freaks keer op keer in de geschiedenis gebruiken op deze aarde. Wil je veranderingen, dan moet je de massa laten zien hoe het spel gespeeld wordt zodat het zijn magie verliest. Ik zal de verbindingen hieronder maken:


 • Heeft u de datum van het octrooi van Freescale Semiconductor opgemerkt? 21/12/12.  Dat is de maya Einddatum wat een oude aardse cyclus voorstelt, aan het einde van elke cyclus, die deze planeet doormaakt, wordt de Nieuwe Wereld Orde herboren. En dat wordt hun Nieuwe wereld orde. 

 • De piloot heeft in een foto een vleesmes in zijn handen. 
 •  Dit moet u onderbewust herinneren aan de  London onthoofdings leugen, zwendel, hoax. (U geloofde na het bekijken van deze artikelen  Hier , en  Hier  nog steeds niets van de False Flag (staged event) in Woolwich, London? Dan doen wij er voor de duidelijkheid nog eens een filmpje bij.)
 • In een andere foto heeft hij een T-shirt met de printDemocratie Is Dood“. Weten jullie trouwens wat er gebeurd is tussen Kerry en Lavrov tijdens hun 11-uur durende vergadering van die vrijdag? En ja, democratie is dood.
 


Terwijl er  in 2014 een vliegtuig vermist is zijn er ook 2 gebouwen ingestort in de VS. Dit lijkt wel een soort tweede elfde september.  
De bouwlocatie ligt ook nog op de 116th Street. 9/11? Uw geest is zo belangrijk voor ze! Wat zijn de kansen dat een vliegtuig vermist is  en wat geeft het dat er ondertussen een aantal gebouwen instorten in Manhatten?

116th harlem street
Er was ook nog een vliegtuigcrash, en dat vertellen we nu niet om het oorspronkelijke verhaal van de zogenaamde vliegtuig kaping te vermijden. Al deze scenario’s zijn een herrijzenis van de kwestie rondom  9/11 en de massa  heeft  absoluut geen idee waar ze naar kijken..

Deze nieuwe rekruten beseffen niet dat ze aan een touwtje zitten. De verborgen krachten geven met opzet aanwijzingen over deze gebeurtenis om ons te vertellen dat dit verhaal een groot Conspiracy sprookje is. En ook om je te vertellen dat ze de leiding hebben over deze gebeurtenissen.  Je kunt het zien en uit deze trein stappen of je blijft het spoor volgen en laat de gevestigde orde voor je denken. Wil je nog meer voorbeelden?


Kijk naar de symboliek en de numerologie! Je wordt er al duizenden jaren voor gewaarschuwd!

 • De satellietbeelden die China had geleverd had een  9/11 (datum en tijd)

external


 • De foto’s van de 2 Italianen  die aanvankelijk verdacht werden als terroristen hadden dezelfde benen. Dit werd met opzet gedaan om ons te laten weten dat het een opzettelijke daad is. Want mensen die iets verder kijken doorzien de leugens en krijgen in plaats daarvan een soort boodschap. Een aankondiging van hun verdere plannen. Maar, als je erover nadenkt, waarom zou iemand de moeite  nemen om de benen van de man te photoshoppen en dat  op de linker-man te plaatsen  als deze jongens niet eens betrokken zijn in de hele zaak? Ook tijdens de  Boston Marathon bombings werd de hele zooi ge-fotoshopped.
Search Area Expanded For Missing Malaysian Airliner Carrying 239 Passengers

 • China, die zogenaamd meer van haar burgers op deze luchtvaartmaatschappij heeft zitten, is niet het land dat het onderzoek doet. In plaats daarvan is het de VS. En niet alleen dat, maar ze stuurden de VS op een hopeloze zoektocht met wazige satellietbeelden, en zelfs al zouden de Amerikanen orders volgen, zouden ze niet willen weten waar en wat ze zoeken? (Ze hebben trouwens veel betere technologie, ze kunnen je bij wijze van spreken zien neuspeuteren terwijl je van je auto naar de voordeur loopt.)  Waarom denkt de gemiddelde mens dat hij ergens van op de hoogte zou moeten zijn? Een slaveneigenaar brengt toch ook geen verslag uit aan zijn slaven. En omdat zij over de coördinaten en krachtigere satellieten beschikken, zou het dan niet geschikter zijn voor hen om eens en voor altijd vast te stellen vanuit de ruimte, het gebied volledig uit te kammen of er iets is? Zou hen dit niet veel meer tijd en energie hebben bespaard en ons de spanning van het resultaat die er nooit is geweest?

 • Er kwam een suggestie dat een meteoor het vliegtuig neer had gehaald.  Meteorieten worden het nieuwe gevaar.
 • Er werd ook verteld dat het vliegtuig verdwenen was rondom de bermuda driehoek.
Ziet u nu wat de occulte krachten iedere keer weer zeggen? Wij hebben de touwtjes in handen, dus stop maar met proberen te onderzoeken, of slik de dagelijkse propaganda maar als je niet ziet waar we mee bezig zijn. Ze zijn aan het rommelen met de geest van de mensen door deze verslagen, en sommige mensen staan op het punt een zware prijs te betalen voor de leugens die ze zichzelf laten geloven. Mensen kunnen tegen je liegen, jij kan liegen tegen andere mensen, maar het is een ramp als je tegen jezelf liegt. Word alstjeblieft wakker en eindig deze waanzin!
De gevestigde media spoort de massa aan om buitensporige complottheorieën niet te tolereren, maar sponsort haar eigen onbegrijpelijke samenswerings-experiment.

Ik bedoel wat zijn de kansen dat vliegtuig een of meerdere van al deze onderstaande elementen heeft? En ze werden allemaal genoemd.
 1. Laat vreemden toe in cockpit.
 2. Co-piloten roken in het vliegtuig.
 3. Gestolen paspoorten.
 4. Terroristen aan boord.
 5. Iraniërs aan boord.
 6. Co-Piloot is Iraans.
 7. Zwarte doos geeft geen gegevens door.
 8. Niemand weet waar het vliegtuig is.
 9. Overgaande telefoons, met uitzonderlijk lang levende batterijen, maar niemand antwoordt.
 10. Chat lines werken.
 11. Radar afwijking met tweede vliegtuig en uitzonderlijke interceptie snelheid.
 12. Militair vaartuig spot het vliegtuig op de radar en  gaat 130 graden in de verkeerde richting.
 13. Zoekgebied verandering.
 14. Olievlek op het water blijkt niets te zijn.
 15. Object in het water - mensen dachten dat het een deur was. Nog een dood spoor
 16. Er werd gemeld dat  de twee vermeende kapers elkaar niet kennen, maar ze namen blijkbaar wel een foto samen.
 17. Opzettelijk ge-fotoshopte benen van de zogenaamde Italiaanse terroristen. Hoewel ze niets met het vliegtuig te maken hadden, vuurden ze steeds deze foto op ons af om onze aandacht op dit verhaal te houden. Wat belangrijker is, is dat ze vertellen dat het 1 nepzooitje is.
 18. Richard Quest van CNN neemt een foto met de co-piloot halve week voor dit incident.
 19. Felle lichten gezien door vissers in het gebied tijdens de verdwijning.
 20. Vissers melden ook tal van kleinere vliegtuigen en lichten  die reizen op lage hoogte en hoge snelheden.
 21. Hotel foto van de twee verdachten met twee andere jongens voor de luchthaven met dezelfde kleding aan .
 22. 20 jongens van Tech Advance Co. reizen met hetzelfde vliegtuig. Geen enkel bedrijf zou haar personeel op dit gebied samen laten reizen op hetzelfde vliegtuig. Zou jij 20 medewerkers op een missie sturen na dit ZOGENAAMDE incident?
 23. Componenten die zij ontwikkelden waren geavanceerde militaire technologie. Nanotechs - Cloaking / energie / processing.
 24. Verspilde tijd in de eerste paar dagen. Ze wisten meteen dat de militaire radar het vliegtuig traceerde en het in een andere richting vloog.
 25. Amerikaanse troepen begonnen te zoeken in de Straat van Malakka, twee dagen voor ze een melding ontvingen dat het vliegtuig er werd gespot.
 26. Cigaarvormige UFO gemeld door de gevestigde media in Oekraine. Ik denk dat ze dat alleen maar deden om ons nog gekker te maken met meer samenzweringstheorieen rondom hoe dit vliegtuig is verdwenen.
 27. 4 mensen waren niet aan boord van het vliegtuig.
 28. Er werd opeens een tweede vliegtuig erbij betrokken die later weer Fake bleek te zijn en daardoor waren ze op twee locaties aan het zoeken.
 29. De piloot had een Flight Simulator waardoor hij meerdere scenario’s had kunnen uitvogelen.
 30. vluchtnummer MH370  is nog in gebruik door de luchtvaartmaatschappij, en dat is vreemd aangezien  ze slechts 5 dagen geleden het vliegtuig  met 300 mensen erop verloren zijn. Meestal na een crash zou luchtvaartmaatschappij het vluchtnummer niet meer  gebruiken.
 31. Booreiland werknemer spotte een explosie in de lucht .
 32. Vlucht MH370 passagier Paul Weken gaf vrouw  zijn trouwring en horloge voor het instappen, in het geval er iets met hem gebeurd.
 33. Laatste radiobericht vanuit de cockpit van ontbrekende Malaysia Airlines-vlucht 370 was Oke, goede nachttoen het vliegtuig overstapte van Maleisische naar Vietnamese luchtruim.
 34. Een paar gebouwen net ingestort in het gebied van Manhattan. Wat zijn de kansen dat een vliegtuig vermist is  en dat er binnen deze periode van het verlies van het vliegtuig een tweetal gebouwen instorten? Proberen ze om de gebeurtenissen van 9/11  te herkauwen en het onderbewust aan te wakkeren, wat ze altijd doen?
 35. De ingestorte gebouwen plaatsgevonden op de 116th Street. 9/11? Dus hier hebben we  weer een 9/11  recht in ons gezicht.
 36. 11 lichte verwondingen.
 37. VS gaat op een hopeloze zoektocht om te bepalen of er iets in het gebied te vinden is. De Chinezen zeiden dat ze het vliegtuig vonden op basis van wazige satellietbeelden.
 38. China, die zogenaamd meer van haar burgers op deze luchtvaartmaatschappij heeft zitten zijn niet degenen die het onderzoek doen. In plaats daarvan, laten ze het de VS doen, die ook nog eens niks vind.
 39. NASA produceert prachtige beelden van sterrenstelsels lichtjaren verwijderd, maar de VS kan deze coördinaten niet te zien krijgen, van de door  China geleverde beelden voor ons om te zien waar we eigenlijk naar kijken.
 40. Een e-mail van een man beweert de vliegtuigcrash te hebben gezien en is blijkbaar een overheidsfunctionaris die Gmail-account gebruikt. En voor de geldigheid van de beweringen van deze man gebruikt hij de nummers van zijn paspoort om reacties te posten? Is dit echt?
 41. De theorie dat het vliegtuig nooit  heeft bestaan​​. Alle gezinsleden zijn betaalde slechte acteurs. Net als bij de Boston False Flag, de Sandy Hook False Flag, de Woolwich False Flag, etc, etc.
 42. Persoon die is veroordeeld van schoen-bomaanslag gaf een extra schoen bom (blijkbaar kun je ze alleen krijgen in paren, zoals gewone schoenen) aan een Maleisische die van plan was een 9/11 stijl aanval in Maleisië. hoewel dit gebeurde in 2001, was het toch weer nieuwswaardig, juist nu om u onderbewust te mindfucken.
 43. Geen vliegtuig te vinden op de Chineze satellietbeelden. Kijk even onder het bed, het vliegtuig moet er zijn. Dus zelfs met vervalste satellietbeelden als dekmantel voor hun mogelijk geavanceerde technologie is er niets te vinden.
 44. De Amerikaanse USS Kidd wordt naar de Indishe Oceaan gestuurd, naar dit vermiste vliegtuig en beweert dat hij is gezonken. Kidd betekent Child. Heb ik al gemeld dat dit  allemaal Child’s Play is?
 45. US Navy vertrouwt op CNN en kijkt het 24/7 voor haar inlichtingen over waar dit schip is.
 46. Passagierslijst vrijgegeven op een vrijdag, binnen enkele uren na het verdwijnen van het vliegtuig  en daarna weer vrijgegeven op maandag alsof het nieuwe” info was.

HET MEDIACIRCUS RONDOM DE MALAYSIAN AIRLINES LEUGEN!! ~FALSE FLAG CRISIS ACTEURS~

Massa emotie is wat deze wereld creëert.
Wil je veranderingen moet je de massa laten zien hoe het spel gespeeld wordt zodat het zijn magie verliest.


Dan nog dit; 
Ze plannen alles met cijfers – numerologie – kaballah – astrologie, hun hele leven bestaat uit wiskundig berekende gebeurtenissen.

Wiskundig gezien (cijfers van het leven) is ook alles terug te vinden wat er in materie afspeelt of af gaat spelen. Daarom kunnen zij nooit liegen als je daar inzicht in hebt.
Van de buitenkant kunnen zij liegen en ons een loer draaien, maar in cijfers veraden zij zichzelf. 

En zij kunnen niet om cijfers heen dus ze zijn altijd ‘uit te lezen’.
De betekenis van cijfers is constant en verandert niet van de ene op de andere keer.  


Flight MH 370: Did the Boeing 777-200ER Pilot Ditch Over Water?

Op 7 maart,,, op de zevende dag van de derde maand,, 3,x,7,,, in het jaar waar Israel 66 jaar staat is,,, (1948-2014).
Jahwe sprak met Mozes- dit komt 66 keer voor in de bijbel.
Er is een relatie met 7+7+7+3+7=31. 
HIER heleboel wiskunde waar het beste goed uitgelegd wordt.


Sergej Vasiljevitsj Rachmaninov: - Vanavond gaat de zomertijd in.


Vannacht gaat de klok weer een uur vooruit. Dat betekent aanstaande maandag een flinke toename van het aantal hartaanvallen; op de eerste zomertijdmaandag moet namelijk een kwart meer mensen gedotterd worden na een hartaanval dan op normale maandagen, zo schrijft Sander Voormolen vandaag in NRC Handelsblad.
 
Dit nieuws blijkt uit Amerikaans onderzoek op basis van de ziekenhuisstatistieken van de staat Michigan dat een team van de University of Colorado in Denver uitvoerde. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in het tijdschrift Open Heart.

Het is te vergelijken met een jetlag

Hoe kan een uurtje zulke dramatische gevolgen hebben? “Ja, dat is een goede vraag”, zegt chronobioloog Bert van der Horst van de Erasmus Universiteit tegen Voormolen:

‘We hoeven ons weinig zorgen te maken’

Toch hoeven we ons weinig zorgen te maken, vindt Van der Horst. De kans op een hartaanval is klein, en daar komt maar een klein beetje bovenop. Bovendien liet een eerdere studie zien dat die extra sterfte door de wintertijd weer wordt ingelopen. “Na dat weekend in oktober zijn er op maandag juist minder hartaanvallen.”
Op het congres richt het team zich tot de cardiologen. Als ze weten dat er maandag meer slachtoffers komen, kunnen ze zich daarop voorbereiden.

‘Weg met de zomertijd’

Chronobioloog Till Roenneberg van de Ludwig-Maximilians-Universität in München hield eerder in NRC Handelsblad een fel pleidooi tegen de zomertijd: 

Lees het hele artikel over dit pleidooi hier.
En dan zijn er nog ‘allerlei bijkomende zaken die mensen zich niet realiseren’, zo stelde H.J. Bussink, voorzitter van de anti-verzetsbeweging jaren geleden al tijdens een sketch van het wekelijkse programma van Van Kooten en De Bie, de Keek op de Week:

 

Sergej Vasiljevitsj Rachmaninov: Pianoconcerto no.2 op.18  - Anna Fedorova - Complete Live Concert - HD
Nordwestdeutsche Philharmonie o.l.v. Martin Panteleev
Anna Fedorova, piano

Opgenomen 1 september - Concertgebouw, Amsterdam

Rachmaninovs Tweede pianoconcert is zijn populairste: het is te horen in vele films en is een mijlpaal in de carrière van alle grote pianisten.